2016: Affaldsindsamling slog alle rekorder med 8 indsamlingssteder og ca. 1 ton indsamlet affald i Køge Kommune!

2015:

2014:

Årsberetning 2016

Årsberetning, Danmarks Naturfredningsforening i Køge 2016 Vi har i bestyrelsen afholdt 8 møder, herunder julefrokost på Skipperkroen samt sommerfrokost, der blev afholdt en dejlig dag i Bådklubben EGE ved Køge Bugt.

 

I forårets repræsentantskabsmøde i Helsingør deltog Ib Johnsen og Henrik Petersen

Vi har deltaget i Regionsmøderne, der er rigtig spændende med gode oplæg og spændende ture.

Efterårets repræsentantskabsmøde den 19/20. nov. Fra os deltog Birgit Mindegaard, Ib Johnsen (pers. valgt) og Henrik Petersen samt Ulla Petersen og Richardt Sonnichsen. Henrik Petersen har deltaget i et par borgermøder i henholdsvis Højelse og Vedskølle, vor kommune ville give tilladelse til hhv. udvidelse og ny industri i de to landsbyer, hvor indbyggerne var imod - ligesom DN.  Planerne blev skrinlagt efter de mange protester.

Kystbeskyttelse: dette er et utroligt vigtigt emne, da kommuner, der ligger i risikozonen for at blive berørt af hhv. havvandsstigning og stormflod, er udpeget. Køge Kommune er i højrisikozone, hvor omkr. 10000 husstande og industri mm. kan blive berørt. Det vil kræve ca. 200 millioner kr. at sikre mod disse trusler. DN i Køge har kun kommenteret stormflodssikringen ved Ølsemagle Revle, der jo er Natura 2000 område. Den mest skånsomme kystsikring her er formentlig et dige på selve revlerne, hvis Solrød kommune vil sikre Staunings Ø.

31/1. Danmarks Naturfredningsforening havde over hele landet denne dag/aften protestmøder ved kyster, hvor der blev tændt bål og fakler som protest mod regeringens planer om at give tilladelse til f.eks. byggeri inden for strandbeskyttelseslinjen. Protesterne hjalp og gjorde indtryk på politikere og andre beslutningstagere. Planerne blev delvis skrottet. Birgit Mindegaard fra DN Køge gjorde et stort arbejde for sagen – information, bestilling af fakler mv. Vi fik en rigtig god pressedækning og det anslås at ca. 200 mennesker var mødt op på stranden den aften.

19/4 var der affaldsindsamling ved DN i hele landet og også i Køge Kommune. vi deltog alle og der var fin tilslutning fra forskellige borgere og foreninger i hele kommunen – der blev i DN regi indsamlet ca. 400 kg affald. Forinden affaldsdagen havde Birgit Mindegaard arrangeret et foredrag ved Beha Erichsen, der fortalte om de enorme mængder plastik, der driver rundt i verdenshavene og ender i mennesker og dyr. foredrag i Det Grønne Hus - meget spændende.

Dan Kock fra DN har hele foråret og sommeren samlet affald langs Køge Å, hvor den løber gennem byen.

Den nedlagte Køge Antenneforening havde et beløb på ca. 150.000,00 som skulle bruges til noget alle kunne bruge, man besluttede at bruge pengene til bænke, der kunne opsættes på egnede steder i kommunen. Birgit Mindegaard og Mette Henriksen har været på "Tur" langs Køge Å og Ås sti og fundet egnede steder for bænke - dette er sket, da DN blev forespurgt, om vi ville hjælpe med gode steder. Den første bænk blev opsat 23. september ved Badesøen. Produktionshøjskolen i Køge fremstiller og opsætter bænkene.

Ib Johnsen og Richardt Sonnichsen arbejder intenst for at få gang i vores nye hjemmeside.

Ib Johnsen havde en rigtig god tur til alleen ved GL. Køgegaard 11.9 - vi så på mosser og laver. Så er der det sørgelige, at Det Grønne Hus lukker - ligesom Agenda 21 udvalget også lukker.

Har sikkert glemt noget.