Henvendelse til vore kommunalpolitikere i Køge – nuværende som kommende!

 

Danmarks Naturfredningsforenings bestyrelse i Køge (DN Køge) og DOF Køge har, i anledning af det kommende kommunalvalg og det seneste kommuneplanforslag, udarbejdet følgende kommentar til naturforvaltningen i Køge Kommune:

 

Forvaltningen af naturen i Køge Kommune har særlig i seneste valgperiode været utilfredsstillende. Denne side af kommunalbestyrelsens virke har åbenbart meget ringe politisk bevågenhed og tilføres helt utilstrækkelige ressourcer. Det er trist, at de grønne værdier nedprioriteres, særlig i lyset af den rivende udvikling, kommunen er i og som forventes at fortsætte med stor styrke. Netop i denne nuværende situation er der stærkt behov for sikring og bevaring af de naturværdier, vi endnu har. Samtidig med, at øget udvikling ofte indebærer øget pres på naturressourcerne, er der et stigende rekreativt behov for nuværende og kommende borgere. Dette stigende behov tilfredsstilles i høj grad i vor fælles natur.

 

Vi opfordrer på det kraftigste til, at indsatsen for naturforvaltningen i Køge Kommune styrkes markant og hurtigst muligt. En styrkelse af naturafdelingen i Køge Kommune er nødvendig. Afdelingen er næsten forsvundet! Som det fremgår nedenfor, er der nok at tage fat på.

 

DN og DOF Køge præsenterer nedenfor en række konkrete punkter, hvor vi forelægger mangler, forsømmelser og problemer, og hvor vi derefter fremfører forslag til handling:

 

 1. Tilsyn med §3 naturområder.

Der foregår ikke nogen regelmæssig gennemgang af kommunens §3 natur, og der er derfor ikke nogen viden om udviklingen.

Løsning: Indfør regelmæssigt tilsyn og afrapportering af tilstanden i §3 naturområderne.

 

 1. Forvaltning af fredede områder.

Regnemark Mose og Banke. Denne ældre fredning er meget forsømt, og mest takket være privat initiativ er en del af de oprindelige naturværdier lykkedes bevaret. Skiltningen i området får lov at falde hen til ærgrelse for beboere og besøgende. Naturpleje savnes i store dele af området. Vandkvaliteten i småsøerne er dårlig de fleste steder. Der er ingen vedtaget sammenhængende forvaltningsplan for det fredede område.

Løsning: Endelig vedtagelse af en forvaltningsplan samt afsættelse af ressourcer til dens gennemførelse. Støt de private initiativer ved lodsejerne og reparér de misligholdte skilte!

 

Valore Mose. I denne fredning foregår ingen naturpleje. De naturværdier, som oprindelig var til stede, er stærkt reducerede. Her foreligger dog en vedtaget forvaltningsplan.

Løsning: Sæt den vedtagne plan i værk.

 

Ejby Mose. På trods af mange initiativer udgået fra det grønne hus, er der fortsat intet afgørende sket for at gennemføre en forvaltningsplan for området. Dette er meget utilfredsstillende ikke mindst i lyset af områdets bynære beliggenhed og lokale popularitet.

Løsning: Vedtag og gennemfør en forvaltningsplan.

 

 1. Glentehøj.

Denne del af en større landskabsfredning rummer en værdifuld bestand af markfirben. Denne art er truet i Europa (og i Danmark), og er derfor på EU habitatdirektivets bilagsliste. Danmark har en særlig forpligtelse til at beskytte og bevare bestande af denne art. Køge Kommune har ved at rumme en bestand af markfirben en særlig forpligtigelse til at beskytte den. Desværre er bestanden på Glentehøj formentlig truet af et nærliggende fasanopdræt. Fasaner holder meget af små firben.

Løsning: Opgørelse af markfirben-bestandens udvikling efter fasanopdrættets etablering og undersøgelse af muligheder for flytning af opdrættet, eventuelt ved en fredningskendelse.

 

I sommermånederne løber hunde ulovligt løs på strandende i Køge, hvilket specielt på Køge Sydstrand er det til stor skade for de (vade)fugle som anvender revlerne som rasteområde.

Løsning:  Der foretages en effektiv skiltning, periodevis kontrol og der etableres en hundeskov i Køge.

 

 1. Tilsyn med publikumsfaciliteter. Udover omtalte forsømte skilte i Regnemark fredningen skal nævnes dårligt vedligeholdt fugletårn ved Ølsemagle Revle P-pladsen.

Løsning: Gennemgang af faciliteterne i kommunen.

 

 1. Engarealerne ved Køge Sønderstrand og arealerne landværts ved Ølsemagle Revle. Naturplejeindsats spredt og mangelfuld.

Løsning: En sammenhængende plejeplan for områderne

 

 1. I sommermånederne løber hunde ulovligt løs på strandende i Køge, hvilket specielt på Køge Sydstrand er det til stor skade for de (vade)fugle som anvender revlerne som rasteområde.

Løsning:  Der foretages en effektiv skiltning, periodevis kontrol og der etableres en hundeskov i Køge.    

 

 1. Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo og rynket rose. Indsatsen mod kæmpe-bjørneklo er sparet væk, men der sker fjernelse af rynket rose på Ølsemagle Revle. Det sidste er glimrende, men skal så vidt muligt ske under hensyntagen til fuglelivet, også overvintrende arter. Det er letsindigt og uforståeligt at stoppe for kæmpe-bjørneklo bekæmpelsen nu.

Løsning: Genoptag bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo.

 

 1. Planerne om etablering af et kunstigt dige ved Ølsemagle Revle, som en del af stormflodssikringen af Køge, vil medføre fjernelse af vadeflader og ødelægge den naturlige vandudskiftning i lagunerne hvilket vil være til stor skade for fuglelivet på vadefladerne i lagunerne og for muligheden for at opretholde biologisk diversitet på strandengene ved lagunerne.

Løsning: Planerne om etablering af kunstigt dige i Natura 2000 området droppes og der arbejdes i stedet for en løsning med et dige landværts og uden for Natura 2000 området.

 

 1. Beskyttelse mod oversvømmelse fra landsiden.

Løsning: Etablering af lavtliggende pufferzoner, hvor ferskvand kan opsamles ved skybrud. Genetablering af vandhuller og snoede vandløb vil også kunne bidrage.

 

 1. Skovpolitik og skovrejsning. Der er blevet fældet mange gamle træer, og der er brug for mere skov i kommunen.

Løsning: Kommunen bør udfærdige en skovpolitik, sikre finansiering til skovrejsning fra statens midler og søsætte et projekt med borgerinddragelse til plantning af erstatningstræer for de fældede.

 

 1. Forvaltning, retablering og sikring af markveje, hegn, grøftekanter, diger og markskel. Hér ligger en stor opgave for kommunen, idet meget af den såkaldte ’lille natur’ er mistet over de seneste mange år. Store oplevelses- og naturværdier er gået tabt, men kan genvindes ved en målrettet indsats

Løsning: Kortlæg de omtalte levesteder og retablér dem, hvor de i nyere tid er blevet fjernet. Forvalt grøftekanter efter velkendte principper, som sikrer høj biologisk mangfoldighed.

 

 1. Det grønne hus. Sørgeligt, at det blev lukket. Det var et værdifuldt samlingssted for miljø- og naturinteresserede borgere og grønne foreninger.

Løsning: Omgør beslutningen – måske vælge andet koncept.

 

 1. Agenda 21 udvalget. Det var et tab at nedlægge dette udvalg. Mange gode småprojekter og økonomiske skulderklap til ildsjæle kom herfra.

Løsning: Genopliv udvalget eller et analogt, med en tilsvarende økonomisk råderet.

 

Disse 13 punkter er ikke prioriteret. Det overlader vi til vore politikere.

 

 

 

Ib Johnsen/Henrik Petersen (DN Køge) og Søren Mygind (DOF Køge)