Bestyrelsen holder ca. 10 bestyrelsesmøder om året.

Referat af DN Køges bestyrelsesmøde hos Ib den 26. april 2017.

Deltagere: Henrik Petersen (HP; formand), Dan Koch (DK), Birgit Mindegaard (BM), Mette Henriksen (MH), Erling Fundal (EF) og Ib Johnsen (IJ; referent).

Mødestart kl. 20 efter HP’s anmodning.

 1. Referat. OK
 2. Kystsikring. HP havde haft kontakt med Jens Gade i Solrød og enedes om at koordinere holdningerne mht. kystsikring ved Staunings Ø og Ølsemagle Revle. Der aftales møde herom, når der foreligger nyt i sagen. Søren Mygind fra DOF inddrages.
 3. Vandrådet. Punkt udsat til efter mødet den 6. maj 17 i Vejle, hvor Richardt (RiS) deltager.
 4. Affaldsindsamling 2 april. Tilfredshed med den opfølgende pressedækning og præcisering af, at succeskriteriet er mindre affald fra år til år. I 17 var mængderne mindre end i 16.
 5. Vejvedligeholdelse i Regnemark. HP havde kontaktet Berit Jacobsen, ETK, der havde fået bekræftet af Hartington (hendes chef i ETK), at man ville efterkomme DN’s ønske om ikke at skrabe de bevoksede grøftekanter fremover. Spørgsmålet om vigepladser blev dog ikke adresseret.
 6. Corona-udvidelse. Kommunen havde på grundlag af MH’s materiale m.m. kontaktet fredningsnævnet, der spillede bolden tilbage til kommunen. Kommunen tager fat på sagen og der er tilsyneladende allerede sket forbedringer i området – skilte er blevet flyttet.
 7. Besigtigelse af Skovbo Golfbane. Dato aftalt: 14 juni kl. 11 ved klubhuset.
 8. Høslæt-lav. EF, Susanne Petersen (SP) og MH koordinerer dette. EF havde kontaktet Bjarne Svendsen og fået accept af, at ETK ikke slår et område af 250 m længde, som overlades til lavet. Efter en botanisk registrering af Hans Hinke slås derefter dette stykke med le. Dette er planlagt til 8. juli 17. EF kontakter Nick Leyssac i DN, og HP/EF fremsender en tekst herom til publicering.
 9. Glentehøj. Adgangsforhold aktualiseret af nogle gæster, der var blevet afvist. Men der er ikke offentlig adgang til området iht. kendelsen. Til gengæld skriver HP et indlæg til pressen, hvor han præciserer adgangsreglerne til offentlige stiftelser som Vallø. En jæger havde udvist truende adfærd overfor anemoneplukkere i deres gode ret.
 10. Ture.
  1. 11 juni kl. 19:30-ca. 22: Fuglestemmeekskursion til Tangmoseskoven (IJ); er lagt på hjemmesiden og kommer i Natur og Miljø. HP annoncerer lokalt. IJ lægger den på FB.
  2. 12 august kl. 11-16: Bustur rundt i Køge Kommune. (Marie Holst og IJ); er lagt på hjemmesiden og kommer i Natur og Miljø. IJ annoncerer lokalt og lægger på FB.
  3. 23 september: Svampetur (IJ). Ekskursion til Bastebjerg Skov; mødested: Borup Station. Ib annoncerer alle steder.
  4. 28 september kl. 19-21: Mosser og laver – naturens sladrehanke (foredrag ved IJ). Ejby Medborgerhus. Ib annoncerer alle steder.
 11. Eventuelt.
  1. EF: Bjørneklobekæmpelse nytter. EF havde haft en succesoplevelse ved Dyndet, og vil på den baggrundmed HP gå i rette med kommunen, der påtænker at lukke ned for bekæmpelsen. Dette vil gøre mange borgeres indsats til skamme.
  2. Leopolds rullegræs. Anmeldelse af en ulovlig ødelæggelse af vådområde af Jan Petersen fra DN.

 

Ib (ref.), 27 april 2017

Referat af DN Køges bestyrelsesmøde hos Ib den 29. marts 2017.

Deltagere: Henrik Petersen (HP; formand), Dan Koch (DK), Richardt Sonnichsen (RiS), Birgit Mindegaard (BM), Mette Henriksen (MH), Susanne Petersen (SP), Erling Fundal (EF) og Ib Johnsen (IJ; referent).

Ny stolefordeling, én hynde og franske vafler samt kaffe leveredes. Sangdrossel sang ved mødets start.

 1. Referat. OK
 2. Affaldsindsamling 2 april. BM var desværre forkølet og ønskede punktet behandlet først. BM rostes for sin indsats med organisationen. IJ lovede at lægge pressemeddelelsen på FaceBook (FB; er sket 30/3). Udover de annoncerede indsamlingssteder er der to nye i Køge. MH og IJ møder op ved badesøens vestende kl. 9:45. MH og IJ melder afbud til nachspiel hos HP i Køge efter kl. 12. Alle bedes melde tilbage til BM efter indsamlingen med anslået opgørelse over mængden af affald (vægt, karakteristik) samt gerne fotos fra stederne. HP og BM vil efterfølgende lave en opsamlende presseomtale af aktiviteten.
 3. Vejvedligeholdelse i Regnemark. MH viste fotos af planskrabning af veje inklusive vejsider, så kantvegetationen er fjernet. Dette har MH påtalt overfor Hartington, ETK, og DN ønsker vejsideskrabningen ophørt. Den nu blottede mineraljord efterlades til naturlig succession. MH har 30/3 skrevet flg. til HP: ’Gennem de seneste år er trafikken på vejene øget betydeligt, hvilket betyder at vejen hurtigt bliver meget hullet.  Køge Kommune vedligeholder vejen. Desværre går det hårdt ud over de ellers flotte grøftekanter, idet man, når man skraber vejen også skraber grøftekanterne væk. DN opfordrer til, at man vender tilbage til den tidligere vejs bredde - altså ét spor med vigepladser. Det vil betyde at grøftekanterne kan vende tilbage og at hastigheden på vejen vil sænkes, hvilket sandsynligvis også vil give mindre slitage.’ HP sender et brev til ETK med vore betænkeligheder og ønsker.
 4. Corona-udvidelse. MH viste også hér fotodokumentation for udvidelse af Corona-områdets bebyggelser ind i det fredede område. Der er formentlig tale om en klokkeklar overtrædelse af fredningen, og med den givne fotodokumentation vil HP anmelde sagen til Køge Kommune. Udover udvidelsen af byggeriet er der sket skiltning og etablering af stiforløb, hvilket måske også har krævet en dispensation. Hér er givetvis tale om manglende tilsyn med en fredning fra kommunens side. Af godt nyt nævnte MH at Charlotte Fryd (Køge Kommune) har lovet at nye skilte er på vej til området (dette har MH sukket efter de seneste 2-3 år!).
 5. Ture.
  1. 11 juni kl. 19:30-ca. 22: Fuglestemmeekskursion til Tangmoseskoven (IJ); er lagt på hjemmesiden og kommer i Natur og Miljø. HP annoncerer lokalt. IJ lægger den på FB.
  2. 12 august kl. 11-16: Bustur rundt i Køge Kommune. (Marie Holst og IJ); er lagt på hjemmesiden og kommer i Natur og Miljø. IJ annoncerer lokalt og lægger på FB.
  3. 28 september kl. 19-21: Mosser og laver – naturens sladrehanke (foredrag ved IJ). Ejby Medborgerhus. Ib annoncerer alle steder.
  4. 30 september: Svampetur (IJ). Detaljer følger efter indgået aftale med Svenstrup Gods.
 6. Sommermøde. 9 juli kl. 11:30 på Egøjevej 114C, Køge Fællesjorder. HP havde kontakt til Birte Hvarregaard, som nu udfører opgaver for Køge Kommune for sit nystartede konsulentfirma! HP opfordrede os til at foreslå opgaver, som vi ønsker løst – og som kommunen kunne rekvirere hos Birte H. (http://natursupport.dk). EF inviterer Helene Flügger (naturskolen i Borup) og HP forkæler os med diverse.
 7. Henvendelse fra Birgit Jordt Andersen om omfartsvej ved Borup. HP skriver til hende, at vi forstår hendes betænkeligheder, og helst ser en anden løsning. EF påpegede den såkaldte ’flagstangsvej’ som et alternativ til den nordlige linjeføring gennem det sårbare landskab ved Urup-Ørninge. EF skriver et oplæg til HP, som grundlag for brevet til Birgit JA og bestyrelsens holdningsdannelse.
 8. Besigtigelse af Skovbo Golfbane. RiS og BM doodler et besøg på banen i juni måned, hvor green keeper, RiS, BM, HP og IJ deltager.
 9. Folder om naturen på Skovbo Golfbane. BM fik lovet hjælp fra os med oplysninger om naturen året rundt til bagsiden af folderen. BM bedes koordinere dette.
 10. Le festival. EF, SP og MH arbejder videre med sagen. EF henter de 10 leer i Køge Naturafdeling og anbringer dem på Naturskolen i Borup. Der laves en botanisk registrering ved Hans Hinke (evt. IJ) før slåning iværksættes.
 11. Eventuelt.
  1. HP: Ros til Berit Jacobsen (ETK) for kvalificeret sagsbehandling.
  2. HP: Socialdemokratiet optog flere af vore hovedpunkter i deres valgprogram (1. Agenda 21 udvalget genoprettes; 2. Det grønne hus bevares; 3. Skovrejsning; 4. Naturafdelingen i kommunen styrkes; 5. Borgerprojekt med træplantning i byer; 6. Pleje af moserne, især Regnemark & Valore moser; 7. Bjørneklobekæmpelse; 8. Forvaltning af fredninger og §3 natur).
  3. EF: Forslag om politikerdebat om grønne forslag; DN kunne tage initiativ til en sådan.
  4. DK: Skoler spiller en vigtig rolle ifm. affaldsindsamling. Temauge herom op til 2 april.
  5. MH: DN anbefaler MH at søge fonden ’det grønne guld’ via Nick Leyssac (DN’s sekretariat) om penge til vedligeholdelse af enge i Regnemark.
  6. IJ: Færdiggørelse i samarbejde med DOF Køge af vor opsang til kommunale politikere. Er lagt på hjemmesiden og sendt til pressen (Dagbladet, Køge Onsdag og Midtsjællands Avis). Slutteksten er vedhæftet.

 

Referat af DN Køges bestyrelsesmøde hos Ib den 14. februar 2017.

Deltagere: Henrik Petersen (HP; formand), Dan Koch (DK), Richardt Sonnichsen (RiS), Birgit Mindegaard (BM), Mette Henriksen (MH), Susanne Petersen (SP), Erling Fundal (EF) og Ib Johnsen (IJ; referent).

Hynder og franske vafler samt en meget stærk kaffe leveredes. Venus og Mars stod smukt i vest ved mødets begyndelse kl. 19.

 1. Referat. OK
 2. Stormflod (orientering). HP havde rost Mette Jorsø (V). Slusekonstruktionen bliver første tiltag. Anlægget på Ølsemagle Revle kommer måske siden. Solrød Kommune er ikke umiddelbart positiv over for en integreret løsning, der indebærer udsigtsforringelser for lodsejerne. Der foretages p.t. rydning af rynket rose på revlen.
 3. Køge nye sygehus (spildevand) Orientering. HP beroligede alle med forsikring om, at spildevandet fra sygehuset vil være harmløs, da det ikke indeholder medicinrester.
 4. Affaldsindsamling 2017. Finder sted 2. april kl. 10-12. I år skal alle deltagende grupper selv tilmelde sig via DN’s hjemmeside, og enten selv sørge for transport af det indsamlede affald eller henvende sig til ETK om hjælp. BM tilbyder atter i år sammen med HP og DK at stå for indsamling i Køge by. BM vil bede oldermand Bjarne Nielsen om at koordinere indsamling ved Store Ladager. MH og IJ vil indbyrdes koordinere indsamling i Dyndet som sidst, og melde tilbage til BM. SP vil overveje et initiativ i Ejby, og i givet fald orientere BM. IJ og BM/RiS vil sikre, at indsamlingerne i Køge Kommune fremgår på vor egen hjemmeside og på FaceBook. IJ vil anmode om hjælp fra Masnedøgade (Allan Nyhus, Sophie Lundbæk, Thomas Eriksen). EF påpegede, at det er vigtigt at holde sig for øje, at adfærdsændring er centralt, løbende symptombehandling gør det ikke alene. Det nævntes, at i ugen op til 2. april er der temauge om affald på skolerne.
 5. Olie i Køge Å. Olieindtrængning blev begrænset af en flydespærring ved ETK. Formentlig derfor ingen større skade sket.
 6. Glentehøj. Henrik Bringsøe havde kontaktet HP. HP fik at vide af Birgitte Bang Ingrisch (DN’s fredningsleder) at man fortsat afventer udgravningen af borgringen. Dette redder dog ikke markfirbenet, og HP vil skrive til Bjarne Svendsen (teknik- og miljøforvaltningen i Køge) om vort ønske om at få en bestandsopgørelse af markfirben på Glentehøj, således at vi kan sammenligne med Peer Ravns (1997-98) tidligere udførte. Mao.: Er bestanden gået frem eller tilbage?
 7. Samråd region Sjælland. HP, MH og SP deltager i mødet onsdag 1. marts kl. 19-21 i Lejre.
 8. Spørgeskema fra DN’s sekretariat om lokalbestyrelsens arbejde. IJ tilbød at udfylde dette efter bedste evne, og det skete den 15. februar. Svarene kan ikke rundsendes, da skemaet låses ved påbegyndt indtastning. I må stole på, at det er OK; der er ikke noget problematisk i det.
 9. Restaurering af 3-4 mindre vandløb: Holmebækken, Ankerstræde, Vedskølle. Der vil ske udlægning af gydegrus i et samarbejde mellem DN, sportsfiskerne og Køge Kommune.
 10. Ture i år. Fuglestemmetur ved Køge Lystbådehavn søndag 11 juni kl. 19 til ca. 22 (IJ); Bustur rundt i kommunen, tema: Natur og kultur. Dato i august ikke fastlagt. (Marie Holst og IJ); Svampetur aftales på næste møde (IJ). IJ sørger for annoncering i Natur og Miljø før 15. april og lægger info på hjemmeside og FaceBook. HP sørger for annoncering i pressen.
 11. Erstatning for arealet ved Ellemarkskolen. Det tabte areal erstattes af KLAR Forsyning A/S (spildevandsrensning) med 8 ha ny skov. Henrik Bringsøe følger denne sag op, så valget af areal optimeres, særlig mht. springfrøer.
 12. Sommertur for bestyrelsen. Fastlagt til søndag den 9. juli kl. 11:30 til? på Køge Fællesjorder. Mødested Egøjevej 114C. Marianne Mark (det grønne hus) er anmodet af HP om at deltage.
 13. Skovrejsning i Køge Kommune. HP nævnte, at skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen (fra 1. februar 2017 Miljøstyrelsen) havde omtalt, at Køge endnu ikke er blevet tilgodeset mht. skovrejsningsmidler. Dette input bør indgå i overvejelserne fra Køge Kommune. HP mente, at DN burde lave en kampagne rettet mod den enkelte borger: ’Plant et træ’ som erstatning for de mange gamle træer, der er blevet fældet i de seneste år.
 14. Eventuelt.
  1. Kommuneplankommentar. HP har udarbejdet en kommentar, som alle har modtaget. Referenten synes den er meget fin; kunne måske suppleres med en udtalelse om, at vi ønsker flere snoede vandløb, vådområder og vandhuller.
  2. MH omtalte et ønske fra borgere i Regnemark området, som vil søge Velux fonden om penge til skovrydning med henblik på skabelse af øget græsningsareal. MH spørger Bjarne Svendsen om der er konflikter i dette ift. Fredningen. Fredningsnævnet er også kontrolinstans ift. kendelsen.
  3. EF omtalte le-festival organiseret af Naturskolens Venner. Denne koordineres med DN ved Thomas Neumann (Naturens Ambulance). Køge Kommune kontaktes for grønt lys, og ETK bedes om at undlade slåning på det påtænkte areal ved Ørningevej. EF, SP og MH koordinerer.
  4. Langeland, den 17. juni på Skovsgaard Gods fra 18.30 til 22.30. Turleder: flagermusekspert Hans Baagø. DK og IJ deltager.
  5. DK havde skrevet et indlæg om affald i Køge. Til orientering og evt. senere aktion.
 15. Næste møder: 29 marts, 26 april og 14 juni 2017 kl. 19 hos Ib.

 

Bestyrelsen ved Birgit Mindegaard har et godt samarbejde med green keeper Mads Krag, Skovbo Golfklub, om erstatning for fældede træer, mere vand i §3 mosen mm. Det virker som om han er positivt stemt overfor naturen. DN Køge er meget opmuntrede af dette.

Ejby kildeplads lukkes 1. september, og vi så gerne, at kommunen overtager arealerne og foretager naturpleje på det centrale stykke langs kildepladsen