Henvendelse til vore kommunalpolitikere i Køge – nuværende som kommende!

 Danmarks Naturfredningsforenings bestyrelse i Køge (DN Køge) og DOF Køge har, i anledning af det kommende kommunalvalg og det seneste kommuneplanforslag, udarbejdet følgende kommentar til naturforvaltningen i Køge Kommune:

 De grønne værdier bør opprioriteres, særlig i lyset af den rivende udvikling, kommunen er i og som forventes at fortsætte med stor styrke. Netop nu  er der derfor stærkt behov for sikring og bevaring af de naturværdier, vi endnu har. Samtidig med, at øget udvikling ofte indebærer øget pres på naturressourcerne, er der et stigende rekreativt behov for nuværende og kommende borgere. Dette stigende behov tilfredsstilles i høj grad i vor fælles natur.

 Vi glæder os over, at indsatsen for naturforvaltningen i Køge Kommune nylig er blevet styrket. Denne styrkelse af naturafdelingen i Køge Kommune var nødvendig. Som det fremgår nedenfor, er der nok at tage fat på.

 DN  Køge præsenterer nedenfor en række konkrete punkter, hvor vi forelægger mangler, forsømmelser og problemer, og hvor vi derefter fremfører forslag til handling:

 DN Køges højt prioriterede arbejdsopgaver. Sidste revision: december 2020.

          1. Tilsyn med §3 naturområder.

Der foregår ikke nogen regelmæssig gennemgang af kommunens §3 natur, og der er derfor ikke nogen viden om udviklingen.

Løsning: Indfør registrering, regelmæssigt tilsyn og afrapportering af tilstanden i §3 naturområderne.

 1. Forvaltning af fredede områder.

Regnemark Mose og Banke. Denne ældre fredning er meget forsømt, og mest takket være privat initiativ er en del af de oprindelige naturværdier lykkedes bevaret. Skiltningen i området får lov at falde hen til ærgrelse for beboere og besøgende. Naturpleje savnes i store dele af området. Vandkvaliteten i småsøerne er dårlig de fleste steder. Der er ingen vedtaget sammenhængende forvaltningsplan for det fredede område.

Løsning: Endelig vedtagelse af en forvaltningsplan samt afsættelse af ressourcer til dens gennemførelse. Støt de private initiativer ved lodsejerne og reparér de misligholdte skilte!

 1. Valore Mose. I denne fredning foregår ingen naturpleje. De naturværdier, som oprindelig var til stede, er stærkt reducerede. Den foreliggende forvaltningsplan skal revideres ASAP og udmøntes i en aktiv naturpleje.

Løsning: Sæt den vedtagne plan i værk.

 1. Ejby Mose. På trods af mange initiativer udgået fra det grønne hus, er der fortsat intet afgørende sket for at gennemføre en forvaltningsplan for området. Dette er meget utilfredsstillende ikke mindst i lyset af områdets bynære beliggenhed og lokale popularitet.

Løsning: Vedtag og gennemfør en forvaltningsplan. §3 registrering af søen i Ejby Moses vestende. Derudover skal der etableres en sti der forbinder mosen med Køge Å stien.

 1. Glentehøj.

Denne del af en større landskabsfredning rummer en værdifuld bestand af markfirben. Denne art er truet i Europa (og i Danmark), og er derfor på EU habitatdirektivets bilagsliste. Danmark har en særlig forpligtelse til at beskytte og bevare bestande af denne art. Køge Kommune har ved at rumme en bestand af markfirben en særlig forpligtigelse til at beskytte den. Desværre er bestanden på Glentehøj formentlig truet af et nærliggende fasan-udsætningsvoliere.

Løsning: Opgørelse af markfirben-bestandens udvikling efter fasanvolierens etablering og undersøgelse af muligheder for flytning af denne, eventuelt ved en fredningskendelse.

 1. Tilsyn med publikumsfaciliteter. Effektivisering af indsatsen ønskes.

Løsning: Gennemgang af, renovering og vedligeholdelse af faciliteterne i kommunen.

 1. Engarealerne ved Køge Sønderstrand og arealerne landværts ved Ølsemagle Revle. Naturplejeindsats spredt og mangelfuld.

Løsning: En sammenhængende plejeplan for områderne 

 1. Naturen ind i byen. De store slåede græsarealer i kommunens byer skal omdannes til blomstrende enge/overdrev til glæde for insekter og sommerfugle og dermed et bidrag til en større biodiversitet.

Løsning: Slåning af kommunens egne arealer skal minimeres til det absolut nødvendige. De store industrivirksomheder bl.a. ved Skandinavisk Transportcentret og Køge Nord skal animeres til ligeledes at lade deres udenomsarealer fremstå som blomstereng evt. suppleret med frugttræer og hjemmehørende løvtræer.

 1. Beskyttelse mod oversvømmelse fra landsiden.

 Løsning: Etablering af lavtliggende pufferzoner, hvor ferskvand kan opsamles ved skybrud. Genetablering af vandhuller og snoede vandløb vil også kunne bidrage.

 1. Skovpolitik og skovrejsning. Der er blevet fældet mange gamle træer, og der er brug for mere skov i kommunen. Det meste af den privat ejede skov i kommunen fungerer som driftsskov og giver ikke megen plads til naturen ejet liv. Egentlig urørt skov er vel nærmest ikke eksisterende.

Løsning: Kommunens skovpolitik, der pt. udelukkende omfatter kommunens egne besiddelser bør udvides til at omfatte private lodsejeres arealer. De private arealer bør inddrages af frivillighedens vej ved attraktive tilbud om erstatning evt.  finansieret af statens midler. Skovrejsning af erstatningstræer bør søsættes med borgerinddragelse til plantning af erstatningstræer for de fældede.

 1. Forvaltning, retablering og sikring af markveje, hegn, grøftekanter, diger og markskel. Hér ligger en stor opgave for kommunen, idet meget af den såkaldte ’lille natur’ er mistet over de seneste mange år. Store oplevelses- og naturværdier er gået tabt, men kan genvindes ved en målrettet indsats

Løsning: Kortlæg de omtalte levesteder og retablér dem, hvor de i nyere tid er blevet fjernet. Forvalt grøftekanter efter velkendte principper, som sikrer høj biologisk mangfoldighed.

 1. Grundvand og drikkevand. Vi er bekymrede for vort grundvand og drikkevand! Trusler fra landbrug og industri i nærheden af boringer er jo et landsdækkende problem. I Køge kommune er der meget sprøjtegiftbaseret landbrug, ligesom der f.eks. er industrier ikke langt fra mange boringer. Kan borgerne være trygge ved deres drikkevand?

Løsning: Snarest mulig udfærdigelse og opfølgning af indsatsplaner for grundvands- og drikkevandsbeskyttelse.