Møder og referater

Årsmøde 2 november 2022

Hér er bestyrelsens beretning præsenteret af formand Birgit Mindegaard.

Årsmødet i Kulturhuset i Køge den 2 november 2022

BESTYRELSENS BERETNING FOR ÅRET DER GIK:

Møder i DN-Køge:

Der er siden sidste årsmøde afholdt 6 ordinære bestyrelsesmøde i DN-Køge. Årets første møde foregik digitalt på Zoom, mens de øvrige møder blev afholdt rundt omkring i kommunen. Det Grønne Hus, på Naturskolen i Åshøj og privat hos Charlotte Rosenblad Ralund (CRR) i Hastrup hhv. Ib Johnsen (IJ)i St. Ladager. Derudover blev der holdt to sociale møder. Et meget sent julemøde afholdt i marts måned på Jenners Dockside og et sommerarrangement i Sejlklubben Ege, Strøby Egede.

# Begge arrangementer var som vanligt hyggelige men specielt sommerarrangementet på terrassen i Sejlklubben bød på både fantastisk udsigt og ditto hjemmelavet frokostbuffet. Stor tak til Susanne Pedersen. (SP)

# På forårets repræsentantskabsmøde i landsforeningen (REP møde) i Rebild deltog Kurt Jensen (KJ) og Birgit Mindegaard (BM). Den nye femårige strategi skulle besluttes. DNs vision bliver at blive mere samarbejdende, slagkraftig og relevant for flere.  De 5 strategiske indsatsområder er – politik (troværdig og uundværlig grøn stemme), Aktive & frivillige (det oplagte samlingspunkt og fællesskab), Børn (ønsket om at bringe børn tættere på naturen), Unge (ønsket om at være attraktivt og vedkommende fællesskab for unge), Medlemmer (ønsker at omsætte befolkningens opbakning til den grønne dagsorden til medlemsvækst)

# Ud over strategidiskussion kom Bonderøven (Frank Eriksen) på besøg og fortalte om processen med at gøre Hjørring kommune til en ”Vild kommune”.  

Efterårets REP møde holdes i Århus 19-20 november. Hvor Skovsgård gods, naturpolitikken samt Connie Hedegaard er på programmet. Richardt Sonnichsen (RiS) og BM Deltager.   

Aktiviteter i løbet af perioden:

3 x Natur Råds Møder (NR)– i januar, juni og (10.november). NR er tænkt som de grønne NGO’er og øvrige interessenters mulighed for at komme med input til prioritering af emner til den årlige naturhandleplan (NHP) – der selvfølgelig tager udgangspunkt i naturstrategien.

NR-møderne fungerer I DN- Køges optik stadig som informationsforum og ikke som diskussions- og prioriteringsforum. DN Køge har givet udtryk for denne holdning og håber at de fremtidige møder vil blive afholdt i denne form.

# Det har været rigtig svært at vriste en status for 4 ½ års NHP-arbejde ud af forvaltningen. Derfor udarbejdede og indleverede DN-Køge (lidt i frustration) vores egen statusrapport til kommentering i forvaltningen og til Klima- og Planudvalgets (KPU) formand. Rapporten viste i al sin tydelighed at vi ikke er kommet ret langt. Der er kun 1 ud af de 11 hovedmål, som med lidt god vilje kan siges at være blevet gennemført. Vi blev efterfølgende indkaldt til møde med forvaltning og Niels Rolskov (NR) og lovet at få en tilbagemelding inden sommerferien. Sommeren trækker åbenbart ud i år…..!

Den nye 5-årige naturstrategi skal i høring sidst på året. I den forbindelse fik samtlige borgere i kommunen mulighed for at påvirke indholdet af den nye strategi på et borgermøde afholdt i Borup. Den eksisterende strategi indeholder rigtig mange af de punkter vi (DN-Køge) finder vigtige. Men gennemførelsen af de opstillede mål står som tidligere beskrevet langt tilbage at ønske. Strategimål og midler til at gennemføre disse står ikke mål med hinanden. Derfor er det i DN-Køges optik vigtigt at vælge nogle få emner ud hvert år – og så til gengæld gennemfører dem. Eller alternativt – at afsætte flere midler 😊

# De vigtigste emner for DN – Køge er forsat: Egentlig pleje af Valore mose (ikke nok med blot en plejeplan), offentliggørelse og facilitering af offentlig adgang til det fredede område; kortlægning af §3 områder – med efterfølgende plejeplaner samt ikke mindst registrering af kommunens eneste population af markfirben på # Glentehøj (senest opgjordes bestanden i 1998, det sidste årtusinde!). I årets løb har vi på flere fronter arbejdet med den problematik at det er uklart hvem der håndhæver lovgivningen ordlyd mht. bilag IV arter. Miljøstyrelsen eller kommunen. Både politisk har vi forsøgt at sætte fokus på problematikken men også internt i DNs sekretariat – vi har forsøgt at få afsat ressourcer til at arbejde politisk med denne vigtige sag.

Vi har i lighed med tidligere år afholdt dialogmøder med Vej, plan og Byrum (Tidligere ETK). Et rigtig frugtbart forum, som IJ og BM har deltaget i. Mange af de emner vi har forsøgt at sætte fokus på, er siden gennemført eller forsøgt påbegyndt. Slåningstidspunkter for grøftekanter – opsamling af det afslåede materiale. Etablering af blomsterenge på tidligere maskinslåede græsarealer. Plejeplaner for strandeng        # områder på Søndre strand. I år var KJ og BM sammen med Henrik Bringsøe (associeret rådgiver for DN Køge) på besigtigelse af et stort søplejeprojekt i Borup som forvaltningen fik gennemført i forår-sommermånederne.

DN har sammen med andre lokale interessenter deltaget i møder vedr. KLAR forsynings projekt ved               # Skensved Ådal med afledning af overfladevand først til de nyetablerede søer og senere videre ud i Skensved å. Vi har deltaget i diskussion om hvordan området bedst kan blive et godt naturområde hvor alle interessenters interesser så vidt muligt bliver tilgodeset. IJ og CRR bidrager med en plan til registrering af flora i området, så man kan følge projektets forhåbentlige positive udvikling fra ensidig monokulturel landbrugsjord til frodig blomstereng fremover.     

Forårets landsdækkende DN-Affaldsindsamling (3. april) er efterhånden blevet et veletableret arrangement rundt om i kommunen. Landsbyer og beboerforeninger laver en hyggedag ud af rengøringen af omgivelserne. Sidste år (2021) var der ca. 200 deltagere (fordelt på 19 steder), mens der i år blev meldt tilbage om ca. 300 aktive entusiastiske ildsjæle (fordelt på 10 indsamlingssteder). De enkelte indsamlinger indleverede selv deres resultater til DN centralt. Nogle steder var der fællesspisning og på Søndre havn er    # DN Køge gået sammen med Bydelsforeningen om at afslutte arbejdsindsatsen med lidt at drikke samt fælles hygge til levende musik.

Vej, Plan og Byrum afhentede i lighed med tidligere år det indsamlede affald efter anvisning fra lokalafdelingen. I år havde begivenheden også fået pressens bevågenhed. Så spændende at der både før og efter dagen var indlæg i aviserne.  

# Kampen om bevarelsen af Præsteskoven forsætter. Status er at i skrivende stund mangler Landbrugsministeriet stadig (på 9 måned) at give tilladelse til salg hhv. køb af området. Arealet skal ved salg gå fra betegnelsen: ”Driftsskov til Folkeskov”.  Før dette er på plads, sker der ikke yderligere med skoven. Intensionen med købet er at skoven fremover skal stå som urørt skov. Men først skal der tyndes ud i dele af skoven – for at lysåbne områder og skabe bedre betingelse for biodiversiteten. Denne pleje vil blive planlagt i samarbejde med DN eller andre biologer.  

# Havets tilstand har taget meget fokus i årets løb. Dette års lokale udgave af det landsdækkende HOP i havet event (HIH, 26. juni) blev efter triste omstændigheder yderst relevant for Køge bugt området, da By og havns entreprenører i vintermånederne startede dumpning af delvist giftigt havneslam fra udgravning af materiale fra den meget omtalte nye bydel i København - Lynetteholmen.

HIH-Eventets hovedformål er at gøre landspolitikerne opmærksomme på havets tilstand. At forurening og udnyttelse af havets ressourcer skal mindskes og nogle steder helt stoppes for at genoprette god biologisk tilstand. DN kæmper for:
Mindst 30 procent reelt beskyttet hav, heraf mindst 10 procent urørt. Genopretning af mindst 30 procent af Danmarks havnatur. 100 procent bæredygtigt fiskeri.

Den megen omtale i medierne, NGO’erne ihærdige aktiviteter, samarbejde mellem NGO’er og lokale byråd # og ikke mindst de meget visuelt stærke billeder taget af Jan Hemmingsens drone gjorde landspolitikerne klar over at problemet denne gang ikke kunne negligeres. Dumpningen af slam i Køge bugt måtte stoppes. 😊

Ud over dumpning af slam, finder der flere aktiviteter sted i Køge bugt, der kan påvirke havets tilstand i negativ retning. Råstofgravning/sandsugning – hvor entreprenørerne har søgt om tilladelse til at suge en ti dobling af den hidtidige mængde i Køge bugt. I Hvidovre påtænker man at etablere 9 energiøer og et kæmpestort renseanlæg – der skal bearbejde spildevand fra København samt hele det nordsjællandske område og dermed sende store mængder af delvist renset spildevand ud i bugten. Så der var nok af temaer der kunne få folk op på barrikaderne.

Mange af de politiske partier i byrådet fandt problemstillingen så vigtig at de bakkede fysisk op om eventet. # Der var mange måder at gøre badeturen sjov for presse og deltagere på. Vi så både stribede gammeldags badedragter og smoking. Marie Stærke og Maria Reumert Gjerding holdt brandtaler og Allan Scheller fra foreningen Køge bugt stenrev deltog med visuelt materiale, der kunne sætte fokus på den tilstand som sandsugerne efterlader havbunden i. Med dybe sorte døde huller, hvor havstrøm og dermed ilt ikke kan nå # ned. Vandet er sort og lugter af svovlbrinte. Der er ikke på nogen måde mulighed for liv. Dette fik DN Køge ved selvsyn at se senere på efteråret, da DN-Køge formand Birgit Mindegaard (BM) deltog sammen med lokale politikere, DN Stevns, Jan Hemmingsen og en journalist på Allans Schellers tur med det gode #skib Nala ud i bugten til et af de dybe sandsugningshuller. Resultatet var som tidligere beskrevet meget nedslående.  

Flere foreninger og handlende bakkede ligeledes op om eventet. Bydelsforeningen på Søndre havn, Strandskovens iskiosk, Tacos Locos, Bossa Nova og Limone samt ro- og kajakklubberne.

Det blev et rigtig godt arrangement. Ud over at den lokale presse troppede massivt op var TV-Lorry på banen (godt nok noget forsinket…!) Der blev i flere dage vist klip fra diverse interview taget på dagen.  

# Et af de projekter som naturstrategien har haft positiv indflydelse på er "Projekt Springfrø". Det har eksisteret i Køge Kommune i over 25 år - for at tilgodese bestanden af springfrø, der er karakteristisk i vores kommune og en bilag IV art. Dvs. strengt beskyttet i hele EU.

Igen i år havde kommunen via NHPs bugettet afsat 120.000 kr. til projektet, der er blevet forvaltet via DN og kommunens naturafdeling - via annoncering mv. - stor succes over 10 ansøgninger, der har resulteret i 5 rigtig gode projekter. Oprensning og nygravning af egnede vandhuller til padder i kommunen. Der er formentlig i denne periode lavet 200 paddevandhuller. Vores tidligere formand, Henrik Petersen, yder fortsat en stor indsats hér.

Der blev afholdt et møde i vandløbsrådet i marts måned som Richardt Sonnichsen fra DN Køge deltog i – lidt som modvægt til den overrepræsentation af landmænd der sidder i rådet.

En sag som den meget aktive padde- og krybdyrekspert Henrik Bringsøe bragte på banen, var fejlskiltning på indfaldsveje til Gammel Kjøgegaards skovområder i Krageskoven (Vasebækvej).  Fejlskiltningen består i at området erklæres privat. Men da Gl. Kjøgegård af de juridiske myndigheder har fået status af offentlig stiftelse, skal adgangsforholdene sammenlignes med dem, der gælder for statsskov. Dvs. at man må færdes alle steder uden forbehold. Kommunen har været meget sen i sin ageren. Det er først her i efteråret forvaltningen har reageret med henvendelse til Stiftet. I starten blev vi i DN anmodet om at tage direkte kontakt til godsforvalteren, hvilket vi gjorde. Vi fik en god dialog, men godset afventede naturligvis en officiel henvendelse fra forvaltningen. Vi får se om godset ændrer på skiltningen fremadrettet.

# SP og IJ havde i samarbejde med Steffen Sommer (formand for den lokale beboerforening) planlagt en blomstertur på Kirkebjergvej i Ejby (27. august). Køge Kommune har i samarbejde med Svenstrup Naturskole ved Helene Flügge og 100 børn fra Ejby stået for såning af blomsterfrø i lange nord-syd gående baner igennem området. Blomsterne har myldret frem, og nu var alle inviteret til at møde op og høre om projektet samt lære blomsterne at kende. Alt var klaret.  Sekretariatet stillede med biolog og naturambulancen. Forfriskninger var indkøbt – men så brød regnen ubarmhjertigt igennem.  Arrangementet måtte aflyses – men vender stærkt tilbage i 2023! 😊

DN-Køge deltog her i efteråret med en stand ved Herfølgedagen. Det blev stor succes. Udstoppede dyr fra sekretariatet gør sit til at børn og deres voksne stimlede sammen ved standen. RiS og BM fik talt med rigtig mange naturinteresserede borgere. Både med almen naturinteresse, men også med fokus på Præsteskoven. Der var rigtig mange der havde støttet projektet økonomisk. Hele restlageret af vores brochurer om Fremtidens Natur i Køge blev revet væk. Så får vi se om det giver flere nye medlemmer 😊.

Gennem hele året har vi sammen med Svenstrup Gods, Naturskolen Svenstrup, Klemmestupgård produktionshøjskole og eksperterne Eilif Byrnak og Hans Baagøe arbejdet på et hasselmusprojekt i Magleskoven. Pengene til projektet er bevilget, redekasserne er bygget og nu skal vi bare i gang med at       # sætte redekasserne op. Startskuddet gives ved et presseevent her d. 10. november, hvor relevante politikere og den lille gruppe af frivillige der gerne vil deltage i følgegruppe for projektet, er inviteret. Redekassernes placering registreres med gps koordinater, så aktivitet i kasserne i årene frem kan følges. Vi glæder os til at følge udviklingen.

Debataften om havet og Øresund før folketingsvalget i går blev afholdt på Pakhus Braunstein d. 24.  oktober. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med DN Stevns ´s Michael Løvendal Kruse. Michael havde med hjælp fra Anders Vogel i sekretariatet sendt invitationer ud til alle partier i Sjællands storkreds. * Der blev annonceret i de sjællandske dagblade og på de elektroniske medier.

Desværre deltog kun 7 af de 14 opstillede partier. Og 2 af de 7 panel deltagere var end ikke kandidater til valget. Det var rigtig ærgerligt og lektien er desværre at vi selv i afdelingerne skal stå for invitationerne ved evt. fremtidige politiske debatter.

På aftenen deltog omkring 50 borgere, journalister. Michael bød velkommen og Kurt stod for livesteaming (tak for det 😊). Aftenen startede med en lille meget beskrivende film optaget af Jan Hemmingsen under dyk i de huller som sandsugningen efterlader. Herefter kunne journalist og tidligere sekretariatsmedarbejder i DN - Jannie Brixen styre aftenens debat.   

Det var på aftenen svært at finde nogen kandidat som ikke ville passe på havet. Så derfor blev det nærmest konsensus politik på alle punkter, hvor partierne havde svært ved for alvor at differentiere sig. VI havde håbet på deltagelse fra flere partier og dermed med lidt skarpere debat med flere forskellige synspunkter. Så ærgerligt når der var lagt mange kræfter i arrangementet.  

Klage- og byggesager.

Den eneste sag som året har budt på, er den principielle sag om Sundsvej hvor etablering af p-pladsområde ville overskride strandbeskyttelseslinjen Sagen blev desværre blev tabt.

Derudover har Ib Johnsen afgivet høringssvar på Natura 2000 områderne Ølsemagle revle og Køge å.  

Jordpåfyldninger/terrænregulering i bla. Dalby er en sag, som DN og specielt KJ har fulgt nøje. Han har søgt aktindsigt og fulgt løbende op på status i forvaltningen. Om det var denne ihærdighed der i sidste ende fik kommunen op på dupperne er svært at sige. Men det mål vi satte op sidste år med at få stoppet deponering og krav om reetablering af området ser ud til at være lykkedes. Dog ikke gennemført i skrivende stund – kun påbudt.

Arbejdet med gennemgang af dispensationsansøgninger/tilladelser fra diverse natur- og miljøbekendtgørelser sker løbende med de øvrige aktiviteter.

Afslutning

Det var året der gik. Måske er noget glemt, men jeg synes at vi har haft et aktivt år – som vi kan være stolte af. Vi har i hvert fald forsøgt at gøre en forskel og tale naturen, klimaet og miljøets sag. Der er etableret nye gode samarbejder på tværs af interesseområder. Det håber vi forsætter næste år/periode, så naturen i Køge kommune kan få bedre eller bedst mulige forhold. Sidste medlemsopgørelse viser at der i år er tilkommet 31 nye medlemmer i DN-Køge. Dejligt 😊 Vi er nu i alt 1313 medlemmer.

 

PBV Formand Birgit Mindegaard